Pravidla

PRAVIDLA Verze 1.0

Pravidla se mohou měnit až do startu, kde obdržíte finální verzi vytištěnou. S každou změnou se zvýší verze pravidel. Za změny se nepovažují opravy překlepů apod., které nemohou ovlivnit výklad pravidel.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ
Hra Labyrint je jednodenní hrou, která se odehraje na území České Republiky případně v zemích Evropské Unie.
Základní jednotkou hry je tým. Tým tvoří 3 až 5 lidí. Hry se účastníte na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V každém týmu musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. Ta plně zodpovídá za všechny neplnoleté členy daného týmu.
Ve vlastním zájmu neporušujte zákony ani pravidla v místě obvyklá (např. ne všude je možno jezdit na kole).
Soutěž je konkurenční. Týmy si nesmí navzájem pomáhat.
Tým smí používat pouze dopravní prostředky poháněné vlastní motorickou lidskou silou. Základním dovoleným dopravním prostředkem je jízdní kolo bez přídavného pohonu. Organizátoři mohou na některém úse ku hry povolit užití i jiných dopravních prostředků, přičemž tyto mohou být používány pouze podle udělených pokynů organizátorů. Za porušení pokynů a užití nedovoleného dopravního prostředku může být celý tým diskvalifikován.
V šifrách se běžně používá anglická abeceda bez diakritiky (26 písmen) pokud není výslovně uvedeno jinak. Výjimkou je morseovka a polský kříž, jež obsahují písmeno “ch”. Na použití abecedy obsahující “ch” (27 písmen) v ostatních případech bude upozorněno.
Text napsaný kurzívou je čistě informativní a nikdy v něm nehledejte šifru.

SMYSL HRY
Smyslem hry je pobavit se, zažít nové zážitky a často překonat sám sebe na cestě za nejlepším umístěním, dosáhnout cíle hry jako kompletní tým a v časovém limitu.
Vítěz hry získává kromě slávy i právo až povinnost uspořádat další ročník, pokud však již organizuje MUHU 2017, Lhotu 2017, nebo Lavinu 2018, se organizování dalšího ročníku může delegovat na další tým v pořadí.

MÍSTO
Zahájení, start a konec hry proběhne v rekreačním středisku Star Line v obci Svor. 50.7973286N, 14.5780864E
Příjezd týmů je očekáván 14.4.2017 od 17:00 do 20:00 hodin.

START
Dne 14.4.2017 od 21:00 proběhne zahájení celé hry a následně i PROLOG, jehož výsledky se budou započítávat do hry (viz níže).
Dne 15.4.2017 v 7:00 proběhne start hry a zároveň budou všem zpřístupněny 3 symboly obálek, ve kterých bude zadání 3 šifer 1. patra.

CÍL
Cíl hry se nachází na stejném místě jako Start. Časový termín pro dosažení cíle kompletním týmem je 19:00 hodin, dne 15.4.2017.
V cíli je tým povinen vyhledat organizátory, kteří ověří, zda do cíle dorazil tým kompletní a odevzdat neotevřené obálky. Po splnění těchto formalit tým obdrží cílový kód, který musí zadat do systému do 19:00. Při nesplnění těchto podmínek bude tým diskvalifikován.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Ubytování a strava bude pro týmy zajištěna dle předchozích objednávek a plateb. V pátek večer před startem PROLOGU tým obdrží pravidla hry, návod pro obsluhu webového a SMS systému Sova. V sobotu ráno pak sadu označených obálek, mezi kterými budou obálky se šiframi (9ks) a diskvalifikační obálky.

PRINCIP HRY LABYRINT 16
Labyrint 16 je šifrovacím závodem. Stanoviště hry a k nim vedoucí šifry jsou rozděleny do 3 pater, pro každé patro jsou určeny 3 šifry odkazující na konkrétní stanoviště.
V okamžiku startu hry se tým dozví jedinečně označené zadání 3 šifer prvního patra.
Na každém stanovišti v 1. a 2. patře jsou uvedeny jedinečné symboly dvou
obálek z následujícího patra, které obsahují šifry, nebo informaci k nim vedoucí, jejichž vyluštěním tým zjistí další stanoviště hry.
V průběhu hry může být tým vyzván k otevření dalších obálek. Každá správně otevřená obálka obsahuje šifru, popřípadě pomocný materiál, nebo instrukce k nim vedoucí. Některé z obálek jsou diskvalifikační, tyto je nutno dovézt do cíle neporušené. V případě jejich otevření, poškození, či podezření z otevření je tým diskvalifikován.

STANOVIŠTĚ LABYRINT 16
se skládá celkem z devíti stanovišť. Devět základních stanovišť vyplývá z řešení šifer. Všechna stanoviště jsou viditelně označena logem LABYRINTU 16.
Na každém stanovišti tým nalezne:
viditelné označení stanoviště s vyznačeným A -kódem, jehož získání je potvrzením faktu, že tým stanoviště navštívil.
pokyny pro splnění úkolu a získání B -kódu, případně organizátora, který bude účastníky pro získání B -kódu blíže instruovat.
V prvním a druhém patře jedinečné symboly dvou obálek vyššího patra.
Časová omezení stanovišť:
Stanoviště prvního patra jsou otevřena od 7:30 do 11:00.
Stanoviště druhého patra jsou otevřena od 9:00 do 16:00.
Stanoviště třetího patra jsou otevřena od 13:00 do 18:00 hodin.

Dostupnost A -kódů i B -kódů je garantována během „otevírací doby“ stanovišť. Je-li ze zadání úkolu a situace na místě zřejmé, že je možné úkol splnit po i před otevírací dobou, mohou tak týmy učinit.

Týmy jsou povinny chovat se na stanovišti tak, aby po jejich odchodu zůstalo stanoviště v nezměněné podobě, jako při jejich příchodu. Výslovně je zakázáno stanoviště ničit, pozměňovat či jakkoli ztěžovat ostatním týmům nalezení stanoviště a dosažení kódů.
Řešení šifer jsou přizpůsobena herní mapě – pro určení polohy stanoviště z výsledku šifry je třeba využít herní mapu!

KÓDY
Kódy stanovišť jsou zpravidla smysluplná slova, může však jít i o podstatná jména v cizím jazyce.

A -kódy, jsou snadno dostupné na označení stanovišť.

B -kódy, pro jejich dosažení je nezbytné splnit na daném místě úkol.
Ke splnění úkolu může být zapotřebí dvou účastníků týmu.
Obsluha stanovišť si v některých případech může účtovat 5$ za jeden pokus splnění B-kódu Před každým pokusem si obsluha stanoviště na místě může účtovat paušální taxu 5$ za každý pokus o splnění úkolu, která je splatná na místě a v hotovosti!
Je-li účastníkovi po splnění úkolu sdělován B -kód v textové formě, je B -kódem právě získané textové znění. Je-li účastníkovi při plnění úkolu sdělován B -kód jinak, je B -kódem obsah daného sdělení.
Spočívá-li plnění úkolu v nalezení či vyzvednutí předmětu, je tým povinen vzít si pouze jeden kus takového předmětu a ostatní na stanovišti zanechat. Název předmětu zásadně sám o sobě kódem není, není-li to výslovně uvedeno v zadání pro splnění úkolu. S předmětem je pak zapotřebí dále pracovat dle návodu, zkušeností a invence. Vyzvedl-li si účastník na daném místě předmět, může stanoviště opustit.

C -kódy, ve hře se můžete setkat s více či méně skrytými C-kódy. K nalezení C-kódu nevedou žádné indicie, je potřeba si ho jen všimnout. C-kódy jsou voleny nebo umístěny tak, aby při jejich nalezení bylo jasné, že se jedná o C-kód (vyjímkou může být, pokud tým využitím materiálů/informací, které výlučně souvisí se hrou, získá smysluplné slovo/symbol v takovém případě se vyplatí zkusit zadat takový C-kód do SMS systému).

WEBOVÝ A SMS SYSTÉM – SOVA
Ke sledování vývoje hry a jejímu vyhodnocení slouží systém Sova, se kterým lze komunikovat přes webové rozhraní nebo SMS (tyto kanály jsou rovnocenné).
Manuál k tomuto systému dostanou týmy před hrou. Telefonní číslo/čísla, na kterém je systém Sova zprovozněn, je uvedeno v samostatném návodu pro jeho obsluhu. Návod pro obsluhu obsahuje současně pokyny pro odesílání jednotlivých kódů.
Pro získání B -kódu je třeba nejprve zadat do Sova systému příslušný A -kód. V opačném případě Sova B -kód nepřijme, ani však neubere z počtu možných pokusů pro získání daného B -kódu.

BONUS – FINÁLE HRY
Vyvrcholením celé hry je deaktivace jaderné nálože v prostoru startu a cíle v době od 18:00 do 20:30 hodin.
Deaktivace nálože probíhá nezávisle na čase hry, tedy například i po odeslání ukončovací sms. K deaktivaci nálože budou přistupovat týmy jednotlivě.
Od 18:00 do 19:30 dle vlastního uvážení.
Od 19:30 do 20:30 vzestupně, podle umístění z pátečního prologu, od nejhoršího k nejlepšímu.
V tomto čase budou každému týmu garantovány 3 minuty, během kterých je povinnen přistoupit k deaktivaci jaderné nálože, pokud tak již neučinil dříve.
Pro úplnou deaktivaci bude zapotřebí získat elektronický čip, navštívit všechna stanoviště a zdárně vyluštit bonusovou šifru.
Pozor! Na deaktivaci jaderné nálože bude mít každý tým pouze 1 pokus a omezený čas 84 vteřin! Mějte tedy všechny potřebné informace připravené!

Podle úspěšnosti týmu při deaktivaci se na zařízení objeví zelený, modrý, nebo červený nápis, který bude mít zásadní vliv na konečné pořadí týmů. …viz hodnocení a postihy níže.

ELEKTRONICKÝ ČIP
je kompaktní elektronický obvod o velikosti přibližně krabičky cigaret. Pro jeho získání je třeba vyhledat a specificky oslovit agenta spřátelené tajné služby.
Bližší informace zatím nejsou známy.

HODNOCENÍ A POSTIHY
Vítězem LABYRINTU 16 se stane tým, který v průběhu hry nashromáždí na svém účtu největší finanční obnos. V případě shodného počtu získaných dolarů u více týmů je rozhodujícím kritériem pořadí v prologu.
Finanční ohodnocení:
A -kód + 100$
B -kód + 50$
C -kód + 15$
1 pokus ke splnění B-kódu – 5$ (tedy odevzdat organizátorovi jednu bankovku o nominální hodnotě 5$ )

nápověda – 30$
vyžádané řešení – 50$ (zahrnuje postih za vyžádanou nápovědu)

každá minuta od zaslání ukončovací sms do 19h +1$ (kupříkladu tým zašle ukončovací sms, která dorazí do systému ve 18:48, na účet je tedy připsáno 12$).

Finanční ohodnocení za deaktivaci elektronického zařízení:
zelený nápis 200$
modrý nápis 100$
červený nápis 0$

DISKVALIFIKACE
Otevření nesprávné obálky (respektive neodevzdání neporušených diskvalifikačních obálek).
Příjezd posledního člena týmu po 19:00.
Porušení Pravidel hry, Závazných podmínek účasti ve hře Labyrint, obecně platných zákazů.
Porušení zásad Fair Play (ničení stanoviště, sledování jiného týmu namísto řešení šifer, tipování kódů bez návštěvy stanoviště a jiné).

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY
Na uvedených kontaktech neposkytujeme žádnou nápovědu. V opodstatněných případech můžete kontaktovat pořadatele na následujících číslech.

Problémy na trati:
Martin W., 732 725 440
Jakub, 777 167 317

Problémy se SOVA systémem:
Martin T., 733 782 267
Jakub, 777 167 317